อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายของการยิงปืน

นักกีฬาทุกคนต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติเท่านั้น ห้ามใช้สิ่งใดๆ  เช่น ปืน เครื่องมือ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ได้เปรียบเหนือนักกีฬาคนอื่น หรือไม่เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ นักกีฬาจะต้องนำอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายที่จะใช้ทั้งหมด ส่งให้แผนงควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบรับรองและทำเครื่องหมายอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มการแข่งขัน หัวหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเทียบเท่ากับนักกีฬาในการตรวจสอบอุปกรณ์ตามกติกาของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติและกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายของนักกีฬาได้ตลอดเวลา

ปืนและกระสุน
          ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ปืนกระบอกเดียวกันแข่งขันในทุกๆชุดการยิงแข่งขันตลอดรายการ นอกจากว่าปืนนั้นจะเสียหรือกลไกปืนไม่ทำงาน กรรมการอาจจะอนุญาตให้ใช้ปืนกระบอกใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกันได้ ปืนที่ใช้ในการแข่งขันมี 2 ประเภท คือ

 1. ปืนสั้น (Pistol) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทคือ
  1. ปืนสั้นยิงเร็ว (Rapid Fire Pistol) ควรมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร น้ำหนักของปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนต้องไม่เกิน 1260 กรัม ความสูงของลำกล้องรวมศูนย์หน้าและอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 40 มิลลิเมตร กระสุนใช้แบบชนวนรับ (ลูกกรด) แบบใดก็ได้ที่มีขนาด 5.6 มิลลิเมตร
  2. ปืนสั้นชนวนกลาง (Center Fire Pistol) ควรมีขนาด 7.62-9.65 มิลลิเมตร น้ำหนักของปืนรวมอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 1400 กรัม ความยาวของลำกล้องต้องไม่เกิน 153 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลังต้องไม่เกิน 220 มิลลิเมตร แรงต้านทานเหนี่ยวนำไกต้องวัดได้อย่างน้อย 1360 กรัม กระสุนที่ใช้มีขนาดตั้งแต่ 7.62-9.65 มิลลิเมตร
  3. ปืนสั้นมาตรฐานและปืนสั้นมาตฐานสตรี (Standard Piotol and Pistol) ควรมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร น้ำหนักปืนรวมอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 1400 กรัม ความยาวของลำกล้องต้องไม่เกินกว่า 153 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลังต้องไม่เกินกว่า 220 มิลิเมตร แรงต้านการเหนี่ยวไกต้องวัดได้อย่างน้อย 1000 กรัม ใช้กระสุนที่มีขนาด 5.6 มิลลิเมตร
  4. ปืนสั้นยิงช้า (Pistol) ควรมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร กระสุนมีขนาดไม่เกิน 5.6 เมตร
  5. ปืนสั้นอัดลม (Air Pistol) ต้องเป็นชนิดที่ใช้แรงอัดของอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบใดๆก็ได้ขนาด 4.5 มิลลิเมตร น้ำหนักของปืนรวมอุปกรณ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1500 กรัม แรงต้านการเหนี่ยวไกต้องไม่น้องกว่า 500 กรัม กระสุนมีขนาด 4.5 มิลลิเมตร
 2. ปืนยาว (Rifle) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทคือ
  1. ปืนยาวอัดลม (Air Rifle) ควรมีน้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม ซึ่งใช้ทั้งประเภทชายและหญิง ความยาวของปืนต้องไม่เกิน 850 มิลลิเมตร กระสุนแบบ 4.5 มิลลิเมตร
  2. ปืนยาว (Rifle) การแข่งขันปืนยาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
   1. การแข่งขันปืนยาว 50 เมตร ประเภทชายควรมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม ประเภทหญิงควรมีน้ำหนักไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม ใช้กระสุนขนาดไม่เกิน 5.6 มิลลิเมตร
   2. การแข่งขันปืนยาว 300 เมตร ประเภทชายควรมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม ประเภทหญิงควรมีน้ำหนักไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม ใช้กระสุนขนาดไม่เกิน 8 มิลลิเมตร

2.3 ปืนยาวมาตรฐาน (Standard Rifle) ควรมีน้ำหนัก 5.5 กิโลรัม แรงต้านการเหนี่ยวไกต้องไม่เกิน 1500 กรัม ความยาวต้องไม่เกิน 762 มิลลิเมตร กระสุนที่ใช้ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร
เป้า
คุณภาพและขนาดของเป้าที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด จะต้องได้รับการตรวจจากผู้แทนสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นและเป้าที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นที่จะสามารถนำมาใช้ได้วัสดุที่ใช้ทำเป้าและสีที่พิมพ์ต้องไม่สะท้อนแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่เหมาะสมภายใต้สภาวะของแสงตามปกติ และต้องบันทึกรอยรูกระสุนโดยไม่มีการฉีกหรือบิดเบี้ยว เป้าที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกได้เป็น  6 แบบ คือ

 1. เป้าปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร
 2. เป้าปืนสั้น 25 เมตร และปืนสั้นพกพา 50 เมตร
 3. เป้าปืนสั้นอัดลม 10 เมตร
 4. เป้าปืนยาว 300 เมตร
 5. เป้าปืนยาว 50 เมตร
 6. เป้าปืนยาวอัดลม 10 เมตร

อุปกรณ์สำหรับช่องยิงปืน

 1. โต๊ะสำหรับบรรจุกระสุน
 2. เก้าอี้ 1 ตัว สำหรับผู้แข่งขัน
 3. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
 4. แผ่นป้ายคะแนน สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนแสดงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อประโยชน์ของผู้ชม
 5. กล้องส่องเป้าชนิดตั้งประจำที่ สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ในการแข่งขันประเภทปืนสั้นยิงช้าและปืนสั้นอัดลม

สนามแข่งขัน
          จะต้องมีหลังคาและฝากั้น เพื่อป้องกันลม ฝนและแสงแดด หลังคาควรมีความสูง 2.20 เมตร ด้านหลังของผู้แข่งขันจะต้องมีที่เหลือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ชมจุดยิงจะต้องเป็นพื้นราบและมีการก่อสร้างอย่างมั่นคง เป้าต้องติดหมายเลขให้ตรงกับช่องยิงและจะต้องมีธงแสดงทิศทางลมที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีไว้สำหรับบอกทิศทางลมในสนามแข่งขัน


เสื้อยิงปืน
          ลำตัวและแขนของเสื้อรวมทั้งซับในจะต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ตัวเสื้อเมื่อสวมต้องไม่ยาวกว่าจุดต่ำสุดของมือกำ เสื้อส่วนที่ปิดซ้อนกันต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ตัวเสื้อต้องหลวมพอประมาณ คือ เมื่อสวมแล้วต้องสามารถรั้งเข้าได้อีกอย่างน้อย 70 มิลลิเมตร โดยวัดจากจุดกลางกระดุมถึงขอบนอกของรูกระดุมในกรณีที่สวมเสื้อตามปกติห้ามใช้สายคาด สายรัด ตะเข็บ เชือกมัดหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ช่วยในการรองรับของเสื้อและไหล่ไม่เป็นธรรมชาติ


กางเกงยิงปืน
          กางเกงยิงปืนรวมซับในจะต้องหนาไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร ขอบบนของกางเกงจะต้องไม่แน่นและสูงไม่เกิน 50 มิลลิเมตร สามารถใช้เข็มขัดธรรมดาได้แต่ต้องมีความกว้างไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ถ้ามีแถบรอบเอวต้องมีความกว้างไม่เกิน 70 มิลลิเมตรส่วนขากางเกงต้องหลวม


ถุงมือยิงปืน
          จะต้องหนาไม่เกิน 12 มิลลิเมตร โดยวัดรวมทั้งวัสดุส่วนฝ่ามือและหลังมือเข้าด้วยกัน ณ  บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ไม่ใช่ตะเข็บ ถุงมือจะยาวพ้นข้อมือขึ้นมาได้ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร โดยวัดจากตุ่มกลางข้อมือ ห้ามใช้สายรัดหริอผูกมัดตรงข้อมือแต่อาจใช้ยางยืดเพื่อความสะดวกในการสวมถุงมือได้


รองเท้ายิงปืน
          สามารถใช้ได้ทั้งรองเท้าหุ้มส้นธรรมดา รองเท้ากีฬา หรือรองเท้ายิงปืนหุ้มข้อ โดยวัสดุส่วนบนหรือบริเวณเหนือพื้นรองเท้าต้องอ่อนนุ่ม สามารถบิดและงอตัวได้ เมื่อวัดรวมกับวัสดุซับในต้องไม่เกิน 4 มิลลิเมตร


ที่ปิดตา
มีความกว้างไม่เกิน 30 มิลลิเมตร และยาวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร